spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Ukrajina <<Cestovním dokladem potřebným pro vstup občanů České republiky na území Ukrajiny je platný cestovní pas, k němuž je nutné přikládat pozvání ověřené pasovou službou Ukrajiny nebo turistický voucher. Držitelé diplomatických a služebních pasů mohou cestovat pouze na své pasy - bez dalších formalit. Minimální vyžadovaná doba platnosti cestovního dokladu je jeden měsíc.

V případě cesty motorovým vozidlem je nutné, aby řidič vlastnil mezinárodní řidičský průkaz (ukrajinské orgány však akceptují také české řidičské průkazy) a technický průkaz. Vyžadována je i tzv. zelená karta.

Předložení mezinárodního očkovacího průkazu není vyžadováno.Vstup na Ukrajinu je podmíněn získáním jednoho z 15 druhů víz podle účelu cesty a profesní orientace žadatele. Vízum pro jeden nebo dva vstupy se dává na pobyt do 3 měsíců a vízum s více vstupy je na dobu pobytu od 3 do 6 měsíců. Termín vyřízení víza je do 10 dnů (6-7 pracovních dnů). V případě vyřízení víza spěšnou cestou je poplatek dvojnásobný.
druh víza cena potřebný doklad
- vízum pro soukromé účely
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč originál pozvání od soukromé osoby
dva vstupy na 3 měsíce 2000 Kč potvrzené Oblastní správou OVIR
vícenásobné 4000 Kč
- vízum turistické
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč originál turistického voucheru od CK
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč v ČR s referencí na MZV Ukrajiny
- vízum služební
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč originál pozvání od státního úřadu
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč nebo podniku z Ukrajiny
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč
vícenásobné na 6 měsíců 6000 Kč
- vízum podnikatelské (bussinesvízum)
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč pozvání od ukrajinského právnického
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč subjektu s doložením kopie dokladu o
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč jeho registraci
vícenásobné na 6 měsíců 6000 Kč
- vízum pro vědecké pracovníky
jednorázové na 3 měsíce 800 Kč pozvání od ukrajinské vědecké organizace
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč subjektu s doložením kopie dokladu o
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč její registraci (v případě soukromé)
- vízum pro pracovníky HSP
jednorázové na 3 měsíce 800 Kč získání akreditace u ukrajinských
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč úřadů
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč
-vízum pro účastníky akcí kulturní a sportovní výměny
jednorázové na 3 měsíce 800 Kč pozvání od ukrajinské sportovní nebo
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč kulturní organizace s doložením kopie
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč dokladu o její registraci
- vízum pro účely studia a studenty
jednorázové max na dobu 1 roku 800 Kč originál pozvání požadovaného vzoru,
potvrzený Ministerstvem školství UKR
- vízum pro členy náboženských misí
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč originál pozvání od ukrajinské nábož.
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč organizace potvrzené Státní správou pro
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč věci náboženské na Ukrajině
vícenásobné na 6 měsíců 6000 Kč
- vízum pro osoby ukrajinského původu
jednorázové na 3 měsíce 600 Kč originál ukrajinského rodného listu,
dva vstupy na 3 měsíce 1000 Kč osobní prohlášení o ukr. původu a
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč hodnotící pohovor na KO UKR v ČR

- immigrační vízum za účelem zaměstnání
jednorázové na max 1 rok 2 000 Kč originál povolení Min. práce Ukrajiny k zaměstnání na Ukrajině
- immigrační vízum za účelem trvalého pobytu
jednorázové na max 1 rok 1 600 Kč Originál povolení od příslušné oblastní Správy pro pasy a migraci MV Ukrajiny
- víza pro osádky dopravních prostředků v mezinárodní dopravě
jednorázové na 3 měsíce 1000 Kč originál licence vydané MD ČR na pro-
dva vstupy na 3 měsíce 1200 Kč vozování mezinárodní přepravy
vícenásobné na 3 měsíce 4000 Kč
vícenásobné na 6 měsíců 6000 Kč
- vízum tranzitní
dvojitý tranzit na 3 měsíce 1000 Kč originál tranzitního dokladu, potrzující
vícenásobné na 3 měsíce 2000 Kč tranzitní charakter cesty, vstupní vízum do
vícenásobné na 6 měsíců 4000 Kč třetí země (trvání tranzitu max. 5 dnů)
- tranzitní vízum pro účely nákladní automobilové a autobusové dopravy
vícenásobné na 3 měsíce 2000 Kč originál žádosti ČESMAD potvrzující
vícenásobné na 6 měsíců 3000 Kč tranzitní charakter dopravy
vícenásobné na 12 měsíců 4000 Kč

Při vyřizování kolektivního skupinového víza činí poplatek 50% ceny za vízum pro každou osobu v patřičné kategorii.
Termín vyřízení víza: do 10 dnů (6 - 7 pracovních dnů)
Vyřízení expresního víza (do 5 pracovních dnů) je za dvojitý poplatek.
Přihlašovací povinnost byla od 1.7.2001 zrušena a registraci provádějí orgány hraniční kontroly přímo na hranici.Celní předpisy Ukrajiny tvoří velmi nepřehledný konglomerát zákonů, vyhlášek, rozhodnutí prezidenta a jiných normativních aktů.
Reálná situace je taková, že celní předpisy jsou na jednotlivých hraničních přechodech nejednotně interpretovány a aplikovány. Proto se doporučuje při příjezdu raději deklarovat veškeré dražší osobní věci a zejména peníze. Dovoz a vývoz cizí valuty v hotovosti bez písemného deklarování za podmínky ústního ohlášení je povolen do výše 1000 USD nebo jeho ekvivalentu v jiné měně. Další finanční prostředky v hoptovosti až do výše 5000 USD nebo jejich ekvivalent je možné dovézt nebo zpět vyvézt za podmínky jejich předchozího zapsání do celního prohášení při příjezdu na Ukrajinu. Doporučuje se zdržet se vývozu uměleckých předmětů, dovozu a vývozu zbraní, střeliva a omamných a psychotropních látek a věcí u nichž není možné prokázat jejich původ. Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji.
Totéž je možno říci o dovozu nožů. S nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, žev tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - Doporučuje se necestovat na území Ukrajiny s loveckými či zálesáckými noži.
V případě cesty automobilem naléhavě upozorňujeme, že na hranicích, ale i ve vnitrozemí je třeba prokazovat vlastnický vztah k automobilu. Jestliže se jedná o vozidlo zapůjčené od fyzické osoby je nutno celním orgánům , resp. dopravní policie (DAI), předložit plnou moc k užívání vozu, pokud možno s ukrajinským nebo ruským překladem. Může se dokonce stát, že orgány dopravní policie (DAI) budou vyžadovat dodatečné ověření uvedeného překladu na KO ZÚ ČR v Kyjevě. Podle nových celních pravidel se nepouští na Ukrajinu osobní vozy z půjčoven. Vozy vlastněné na leasing musí být policejně z ČR zaregistrovány na uživatele jako majitele.
Na základě problémů několika našich občanů upozorňujeme na pravidlo možnosti dočasného dovozu osobního automobilu na dobu maximálně 2 měsíců. Při pobytu deším nastupuje povinnost přihásit osobní automobil před uplynutím 2 měsíců na Dopravním inspektorátu podle místa pobytu. Nedodržení se kvalifikuje jako porušení celních předpisů a podle zákona o přestupcích se v soudním řízení trestá vysokou pokutou a zabavení vozidla.
Řidiči nákladní dopravy musí dbát na úplnost průvodních dokladů na přepravované zboží na všech celniccích pro nákladní odpravu. Je nepřípustné, aby se u dopravců vyskytovalo více faktur s různými cenami na jedno zboží nebo docházelo k rozdílu mezi skutečnou a deklarovanou váhou zboží. Takové nedostatky mají soudní pokračování s konfiskací zboží a dopravního prostředku.
Speciálně upozorňujeme řidiče vozidel typu off road (zejm. značek Jeep,Nissan, Toyota, Mitsubishi apod.), ale i vozidel vyšší střední třídy, že na ukrajinských hranicích probíhá poměrně zdlouhavá prověrka, zda vůz nebyl odcizen. Navíc v důsledku zvýšeného zájmu kruhů s podezřelým renomé o tyto druhy vozů, je zde značná pravděpodobnost krádeže takových vozidel.

Poskytování zdravotnických služeb občanům ČR je prováděno od 1. března 2000 pouze za úplatu nebo na základě zahraničního zdravotního pojištění. Občané ČR musí při přechodu hranice uzavřít ukrajinské zdravotní pojištění. Minimální sazba činí 6 USD. Na základě tohoto pojištění mají pak naši občané nárok na státem hrazenou zdrvaotní péči v ukrajinských zařízeních - tato péče nedodpovídá českému standardu. Doporučujeme proto uzavřít zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí, z tohoto pojištění je pak možné krýt náklady na péči v nestátním zařízení (ve velkých městech Medikom, Boris). Doporučujeme, aby se naši občané informovali u jednotlivých českých, či zahraničních pojišťovacích společností na možnost připojištění se pro území Ukrajiny (zejména úmrtí, převozy raněných apod.) Rovněž doporučujeme zvážit možnost pojistit si majetek, a to s přihlédnutím ke kriminalitě na Ukrajině (zejména krádeže automobilů, zavazadel apod.). Při vyžadování od milice potvrzení o krádeži bývají zpravidla značné potíže. Potvrzení o krádeži osobních dokladů se nevydávají a místo nich je možné získat jen potvrzení o nahlášení ztráty osobního dokladu (cestovní pas, řidičský průkaz a pod.).
KO ZÚ upozorňuje , že při cestách vozem je nutno mít mezinárodní řidičský průkaz a potvrzení o zákonném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelená karta).

Povinná výměna valut se nevyžaduje. Existuje široká síť směnáren různých ukrajinských bank. Směna se provádí bez manipulačního poplatku pro banku. Nejlépe je cestovat s USD event. s DM v menších bankovkách. Zejména u bankovek USD jsou ve směnárnách požadovány málo opotřebované (např. 100 dolarové bankovky ne starší než emise z roku 1990). Výměnu peněz zásadně uskutečňovat v bankách nebo ve směnárnách. Současný kurs hrivny se pohybuje okolo 5,55 Hr. za 1 USD.
Ceny poskytovaných služeb jsou ve srovnání s ČR vyšší ( zejména jedná-li se o cizince). To se týká zejména hotelů, restaurací, zábavních středisek, autoservisů apod.. Ceny hotelového ubytování se pohybují od 80 do 280 USD i víc za noc (střední a lepší kategorie). Ubytování v kempech v podstatě neexistuje - vymizelo s ohledem na nejistou situaci s bezpečností.
Kvalita silnic a cest na Ukrajině zaostává za střední Evropou pokud jde o povrch a jejich značení. Rovněž značná nekázeň řidičů zvyšuje nebezpečí pro zahraniční řidiče (odbočování s pozdní signalizací nebo bez signalizace, dávání přednosti v jízdě, špatně seřízené světlomety). Z bezpečnostních důvodů KO ZÚ doporučuje vyhnout se jízdy v nočních hodinách a nedoporučuje dopravu stopem. Na silnicích se též velmi často vyskytuje volně pobíhající dobytek.
Cena benzínu se pohybuje u 95 okt. v rozmezí 1,95 - 2,05 hrivny/litr. Jeho kvalita závisí na renomé značky. Nejlépe se brát benzín od firmy LUKOIL, ETREKS, TICO a čerpacích stanicích západních firem.Zpravidla se tvrdí, že benzín 95 a 98 okt. je bezolovnatý a tak je také prodáván. Hustota sítě čerpacích stanic se za poslední období zvýšila a na hlavních silnicích a ve velkých městech je hodně stanic evropské úrovně.
- Občanům ČR je poskytována lékařská péče za úplatu (viz. bod POJIŠTĚNÍ), avšak upozorňujeme na odlišnou kvalitu a image v porovnání s ČR. Existují zde i soukromé ordinace, především stomatologické, kde je ošetření na vyšší úrovni a tomu odpovídají i ceny. Občané ČR by se před cestou na Ukrajinu měli pojistit. Trvá nadále i pravidlo, že na hranicích musí občan ČR uhradit připojištění pro cizince ve výši 10 USD na osobu a pobyt. České pojišťovny, které jsou čeny mezinárodní asociace CORIS, by měly být pro pojištění nejvhodnější, protože mají partnery i na Ukrajině. Ošetření je možné zajistit ve státních a soukromých ordinacích.
Je třeba dbát na osobní hygienu a zásadně nekupovat syrové potraviny (mléko, maso, máslo atvaroh) u soukromníků, zvláště pak pouličních prodavačů. Toto pravidlo platí i s ohedem na roztroušený výskyt území s následky černobylské havárie, kdy např. cizinec riskuje koupit lesní ovoce ze zasažených oblastí.

Důležitá telefonní čísla
požárnící 01
milice O2
první pomoc 03
ČSA Kyjev 228 O2 96
letiště Kyjev - Borispol 296 74 49 (kancelář ČSA)
odtahová služba 559 78 65 (pouze v Kyjevě) doporučujeme řešit otázku odtažení vozidla prostřednictvím dopr. policie (DAI).

Velvyslanectví ČR v Kyjevě: Jaroslavov val 34 A, 252 034 Kyjev 34
tel: 0038044/ 212 04 31, 212 21 10 fax: 0038044/ 229 74 69
Konzulární oddělení Velvyslanectví: ul. Bogdana Chmelnického 58, Kyjev
tel. 0038044/ 238 26 41 a 238 26 42 fax 0038044/238 26 40
pracovní doba 9,00 - 12,00 a 14,00 - 17,00 hod. denně kromě soboty a neděle.
Na celém území státu je poměrně vysoká míra kriminality. Její obětí bývají nezřídka cizinci u nichž se předpokládá větší množství peněz. Bezpodmínečné je dodržování základních pravidel - nenechávat nic na očích v kabině vozidla, nenechávat v autě osobní doklady a doklady od auta, osobní doklady nenosit v zadní kapse kalhot, neprezentovat u čerpadel, směnáren a pokladen obchodů svou plnou peněženku.

Vzhledem k černobylské havárii se v některých oblastech (obecně však na celém území státu) doporučuje nekupovat od pouličních prodavačů pirohy, místní ryby, houby, ani pít vodu zejména v okolí Kyjeva. Rovněž upozorňujeme, že v letních měsících 2001 byly zaznamenány případy výskytu cholery (zejm. Mikolajevská oblast, Oděsa apod.)
- Místní zboží je v poslední době (týká se zejména potravin) z obchodů vytlačováno zbožím z dovozu. Čerstvé maso a zeleninu je možno nakupovat v tržnicích.

7. ZVLÁŠTNOSTI CESTOVÁNÍ, PROBLEMATIKA NARKOTIK A PAŠOVÁNÍ
a) Právní úprava nedovolené výroby a držení, eventuelně užívání omamných psychotropních látek a jedů a šíření toxikomanie.
Tato problematika je na Ukrajině v současné době upravena trestním kodexem Ukrajiny v článcích 229 (1) - 229 (11), přičemž obecná úprava je soustředěna do článku 229 (1) (plné znění výše uvedených článků s překladem je k dispozici na KO/5).
Trestní sazby za výše uvedené delikty jsou následující:
- 3-10 let odnětí svobody s možností konfiskace majetku;
- při přitěžujících okolnostech, tj. organizovaná skupina, účast nezletilců, prodej nezletilcům
5-12 let odnětí svobody s konfiskací majetku (obligatorně);
- v případě organizované výroby tj. výroby větších rozměrů je trestní sazba:
8-15 let odnětí svobody s konfiskací majetku (obligatorně);
- v případě držení a výroby pro vlastní potřebu je možnost uložení trestu:
do 2 let odnětí svobody nebo uložení peněžitého trestu do výše 300 minimálních výplat.

b) Informace o zvláštnostních podmínkách cestování a pobytu v zahraničí
Na Ukrajině nelze hovořit o zvláštnostech kulturního či náboženského charakteru, nicméně je nutné upozornit, že podmínky cestování a pobytu se liší od evropskému standardu.
Při vjezdu na Ukrajinu (platí i pro výjezd) je nutno počítat s dlouhými čekacími lhůtami na hranicích. Západní cizinec (občané ČR včetně) je již od hranic vítaným zdrojem vedlejších příjmů. Je možné se setkat s vyžadováním peněžních částek pod různými, často smyšlenými záminkami (např. fiktivní ekologické a jiné poplatky, pokuty, apod.). V některých případech je možno se setkat s naprosto bezostyšnými žádostmi (např. dopravní policisté) o "finanční výpomoc" ve výši 10-30 DM, zdůvodněnou tím, že dotyčný žadatel má malý plat. Cizinci v těchto případech nezbývá bohužel nic jiného než platit, případně naturálně odměnit konkrétního žadatele (cigarety, pivo, alkohol, čokolády). V opačném případě je cizinec nucen absolvovat zdlouhavé vysvětlování a dohadování, obvykle spojené s psychickým nátlakem a zejména značnou ztrátou času. Aby stížnosti na takový postup státních orgánů byly účinné, musí obsahovat přesné údaje - čas, místo, služební číslo vyděrače.
Považujeme za vhodné poukázat na značný zájem o cestovní pasy České republiky, které jsou zde velmi často předmětem krádeže.
Ukrajina <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz