spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Slovensko <<Na základě Dohody mezi vládou ČR a SR o zrušení vízové povinnosti č. 149/1993 Sb. jsou cestovními doklady občanů ČR veškeré platné cestovní doklady, platné občanské průkazy (v OP musí být vyznačené státní občanství), včetně identifikačních karet a platné námořnické knížky registrované příslušnými orgány ČR.
Při cestě automobilem - platný řidičský průkaz, průkaz vozidla, povinné ručení pro zahraničí - zelená karta.
Při dovozu zvířat je nutné předložit mezinárodní očkovací průkaz.

POZNÁMKA: Upozorňujeme na možná nedorozumění, která mohou vzniknout při cestách nezletilců, kteří musí mít buď vlastní cestovní dokument, nebo musí být zapsáni do cestovního dokumentu rodičů. POZOR! Děti většinou nejsou v identifikační kartě zaznamenané.Mezi ČR a SR není vízová povinnost. Problematiku pobytu cizinců na Slovensku upravuje zákon č. 73/1995 Zb. Podmínky vstupu a pobytu jsou pro krátkodobé cestovatele v zásadě obdobné, jak je modifikují české normy.Vzhledem ke skutečnosti, že mezi ČR a SR je vytvořena celní unie dle smlouvy mezi ČR a SR č. 237/1993 Sb., jsou pravidla dovozu a vývozu věcí osobní potřeby mezi ČR a SR obdobná.
Po ukončení platnosti platební smlouvy mezi ČR a SR o zavedení volné směnitelnosti Kč a Sk, lze obě valuty měnit ve vybraných bankách a spořitelnách v ČR i SR. Výměnu lze provést také v některých hotelích i v běžných směnárnách. Aktuální kursy lze zjistit v denním tisku v ČR a SR.
Limit zboží pro neobchodní vývoz i dovoz je do hodnoty 6 000,- SK. Bez devizového povolení lze v cestovním styku vyvézt (i dovézt) bankovky v Kč i cizí měně nejvíce v celkové hodnotě 200 000,- Kč. Částky nad tento limit je třeba předepsaným způsobem deklarovat na celnici.
V rámci celní unie je umožněno na zboží, které nemá obchodní charakter a je určeno pro osobní potřebu, použít jednotnou celní sazbu 5% z celní hodnoty, pokud celní hodnota nebo celková celní hodnota nepřesahuje 8 000,- SK nad uvedený limit
Vzhledem k tomu, že nebyla zatím obnovena Dohoda o zdravotní péči mezi ČR a SR, doporučujeme připojištění českých občanů u svého pojišťovacího ústavu. Zároveň by měli mít občané u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny, aby mohli být v neodkladné zdravotní péči ošetření a zdravotní zařízení si následně mohlo s jejich pojišťovnou vyúčtovat vzniklé náklady. Upozorňujeme, že vzhledem k absenci Dohody mohou některá zdravotní zařízení požadovat platbu v hotovosti.
V případě převozu zbraně a střeliva na Slovensko je nutné si na Velvyslanectví SR v Praze předem zajistit zbrojní průvodní list.Problematika je upravena Dohodou mezi vládou ČR a vládou SR pro oblast zdravotní péče č. 202/1993 Sb., dále pak Dohodou mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP ČR, Karlovo nám. 8, Praha 2) a Národnou poisťovnou, Správou fondu zdravotného poisťenia (Limbová 2, Bratislava) o úhradě akutní a neodkladné zdravotní péče, poskytnuté pojištěncům jedné smluvní strany zdravotnickými zařízeními druhé smluvní strany ze dne 06.12.1993 a dalšími prováděcími předpisy. Dle těchto smluvních dokumentů následnou zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům na území druhého státu hradí pojišťovna, u níž je občan pojiš- těn, pokud s takovou úhradou vyslovila předem souhlas (neplatí pro akutní případy, náhlé onemocnění nebo úraz, kdy souhlas není vyžadován).

Zdravotnické zařízení, které poskytlo zdravotní péči, vyúčtuje náklady příslušné zdravotní pojišťovně. Zdravotní péči lze poskytnout občanu druhého státu na základě předem uzavřené dohody se zdravotnickým zařízením i za přímou úhradu. Náklady nutného a neodkladného léčení při úrazu či akutním onemocnění na území druhého státu hradí příslušná zdravotní pojišťovna ve výši stanovené pro ni závazným právním předpisem. Léčiva a prostředky zdravotnické techniky hradí zdravotní pojišťovna v rozsahu stanoveném právními předpisy státu, jehož je občan pojištěncem. Nezbytnou dopravu nemocných při poskytování zdravotní péče na území druhého státu hradí zdravotní pojišťovna, jestliže podle vyjáření ošetřujícího lékaře to nezbytně vyžaduje zdravotní stav občana.

Dne 18. 9. 1995 byla uzavřena Dohoda mezi MZ ČR a MZ SR o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby. Tento dokument ošetřuje indikované primární převozy občanů pojištěných v ČR vykonané na území SR (poskytovatelům převozu bude částka uhrazena ze státního rozpočtu MZV po předložení faktury).

V praxi ZÚ dosud nezaznamenal problémy ze strany příslušných slovenských zdravotních zařízení při vzniku potřeby převozu zemřelých může tyto uskutečnit kterákoliv profesní pohřební služba (z ČR i SR), která je oprávněna vykonávat služby i v zahraničí. Doporučujeme však rovněž konzultaci se ZÚ. Pro rámcovou orientaci o cenové hladině sdělujeme, že dle odhadu ZÚ by nejlevnější převoz z Bratislavy do Prahy prostřednictvím Pohřebního ústavu hl. města Prahy (tel.: 2313523, 2315370) stál cca 16 000,- Kč.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
S platností od 1.3.1997 je při telefonování na Slovensko nutné nejdříve volit směrové číslo pro SR - 00421.

Dopravní policie, Cest. záchranný systém Slovakia 154
Policie 158
Záchranná služba 155
Požární ochrana 150
Rychlá lékařská pomoc při vážných nehodách
a nálých onemocněních ohrozující život 155, 7/394949
Centrální dispečink první pomoci a dopravy nemocných při nehodách vyžadujících okamžitý převoz do a z nemocnice 53417480, 53417483, 53417489
Dálkové převozy pacientů 7/44255626


Náčelnictvo horskej služby pre Slovensko
Horný Smokovec 51, 062 01 Starý Smokovec
tel. 0969/4422482
mobilní telefon: 0905 320837

Horská služba - Stredisko lavínovej prevencie Jasná
Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš
tel.: 849/91695
tel./fax: 849/91637

Slovenská autobusová doprava
Mlynské Nivy 31, Bratislava
tel.: 7/3422734, 3422919 - spojovatelka
0974 222 222 - informace
55569274 - místenková pokladna (po 15.00 hod.)

Informace o vlakové dopravě
Bratislava - Hlavná stanica
tel.: 7/50581111, 55562860- spojovatelka
50584489 - informace o příjezdech a odjezdech vlaků
50582082 - osobní pokladna
50582308 - mezinárodní pokladna

Informace o letecké dopravě
ČSA, cestovní kancelář,
Štúrova 13, Bratislava
tel.: 7/52961042, 52961038
52961043, 52961073

Letiště M. R Štefánika, Bratislava
tel.: 7/48573353 - informace

TATRA AIR,a.s.
Letiště M.R.Štefánika, Bratislava
tel.: 07/43292306, 43294187 - prodej a rezervace letenek
43336227 - sekretariát ředitele

Colné riaditežstvo pre SR - Ústredná colná správa
Mierová 23, Bratislava
tel.: 7/43338620, 434229860

Informace o telefonních číslech účastnických stanic SR a ČR 121
Informace o telefonních číslech účastnických stanic Bratislava 120

Slovenská asociácia cestovných kancelárií (SACK)
Kocelova 9, 824 79 Bratislava
tel.: 7/55561806

Sdruženie hotelov a reštaurácií SR
hotel LUX, nám. Slobody 2, 974 00 Banská Bystrica
tel./fax: 088/68284466

Bratislavská informačná služba - ředitelství
Panská 8, Bratislava
tel.: 7/54433078, 54433093, 54433101, 54433106
Klobučnická 2, Bratislava
tel.: 7/54433715, 54434370 - informace o městě
54434325 - ubytování v Bratislavě

Cestovná agentura SATUR
Miletičova 1, 842 72 Bratislava
tel.: 7/55422668, 55422205, 55425465

Federácia campingu a caravaningu SR
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel.: 7/44258425, 44258350
Základní právní úprava vychází ještě z Trestního Zákona z doby fungování společného státu, tj. zákon č. 140/1961 Sb. V ČR
se vychází z úplného novelizovaného znění trestního zákona č. 65/1994 Sb. (§§ 187-188a).
V SR byl Trestní zákon v problematice drog změněn a doplňěn zákonem č. 248/1994 Sb. Tato norma rozšířila znění § 187 o prekurzory. Zároveň v § 188aodst. 1 zvýšila sazbu z 1 na 2 roky a v § 188a, odst. 2 zvýšila sazbu ze 3 let na 6 měsíců až 5 let (v ČR dosud sazby nižší).
ZÚ v této problematice připomíná, že na území SR, stejně jako na území ČR, je trestné dovézt omamné látky, psychotropní látky, jedy a prekurzory, a to i pro vlastní potřebu.

Podmínky pro turistický ruch v SR jsou pro rok 1999 dobré. Politická situace je v současnosti ve vztahu k tustickému ruchu negativní a nemá zatím vliv na dobrou úroveň turistického ruchu v SR ve vztahu k občanům ČR

Autoslužby
Poplatky za dálnice a vybrané silniční úseky se vykonávají formou nálepek, kterými se označují vozidla obdobně jako v ČR. Nálepky je možné zakoupit na hraničních přechodech, na větších poštách, u čerpacích stanic v blízkosti zpoplatněných úseků a platí jeden kalendářní rok.

Sazebník poplatků za užívání dálnic a vybraných silnic v SR:
15-denní nálepka
- osobní vozidla o celkové hmotnosti do 1,5 t 60,- Sk
- osobní vozidla o celkové hmotnosti od 1,5 do 3,5 t 130,- Sk

roční nálepka
- osobní vozidla o celkové hmotnosti do 1,5 t 400,- Sk
- osobní vozidla o celkové hmotnosti od 1,5 do 3,5 t 900,- Sk
- motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností od 3,5 do 12 t 3000,- Sk
- motorová vozidla užitková a autobusy s celkovou
hmotností nad 12 t vč přípojného vozidla 6000, Sk

Na Slovensku je cca 250 km dálnic. Zpoplatněných vybraných silničních úseků je celkem cca 23 km - státní silnice č. 66 (křižovatka Zvolen I/50-I/66 a křižovatka Banská Bystrica I/66-I/59) a státní silnice č. 51 (úsek křižovatka Báb I/51-III/51311 a křižovatka Nitra I/51-II/513.
Upozorňujeme na novelizaci úpravy provozu na pozemních komunikacích, platnou od 1.4.1997. Dle zákona NR SR č. 315/1996 Zb. je od 1.4.1997 nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily v obcích 60 km/hod. a na dálnicích 130 km/hod. Řidiči jsou povinni zastavit před přechodem pro chodce a dát jim přednost (nesmí je ani ohrozit). Během jízdy není povoleno používat v automobilu neupevněný mobilní telefon.

Ceny pohonných hmot (nejvyšší možné ceny):
DIESEL 31,90 Sk
NORMAL 91 34,60 Sk
SUPER 95 35,10 Sk
SUPER NATURAL 95 34,90 Sk
SUPER PLUS 98 NATURAL 36,70 Sk

Na území SR funguje přes určité obtíže záchranný systém SLOVAKIA-ALFA, č. telefonu 154 (z mobilního telefonu *55). Uvedený systém zajišťuje bezpečnost autoturistů na celém území Slovenska.
V případě nouze je rovněž možné se obrátit na 3 nouzová centra NAMK operující 24 hodin denně:
BRATISLAVA, Exnárova 59
tel.: 07/43412603, fax: 43412602
3915

BANSKÁ BYSTRICA, Dolná 62
tel.: 089/753732

KOŠICE, Továrenská 1
tel.: 095/154

NITRA, Župné nám. 5
tel./fax: 089/6512011

ŽILINA, Vojtecha Spanyola 24
tel./fax: 059/154

SEČOVCE, Obchodná 9/17
tel.: 0948/154
Tato nouzová centra lze volat z celého území SR vytočením čísla 0123. Pokud je volající ve stejné oblasti jako nouzové centrum, stačí vytočit 123.
Aby mohl motorista využít služeb NAMK, musí vlastnit akreditiv nebo hotovost. Ceny činí cca 200 - 250 Sk za 30 min. práce. Za nutný odtah se připočítává cca 25-30 Sk/km. Členové jiných AMK mají možnost slev.
Ve všech případech nehody doporučujeme na místo události zavolat policii a kontaktovat ZÚ. Důležité vzkazy je možné vysílat rozhlasem za poplatek 500,- Sk.

AUTO-MOTO VALUŠEK a spol. poskytuje služby non-stop,
tel.: 07/64368987 (Bratislava a okolí)

GALNACO SERVIS - non-stop, tel.: 07/364732 (Bratislava a okolí).

NON-STOP - odtahová služba pro celé území SR,
tel.: 07/45249911, 64777977.

Obchod
Ceny základních potravin a zboží jsou v současné době v průměru o 15-20 % vyšší než v ČR.
Restaurace a pohostinství
Ceny služeb v restauracích a pohostinství jsou závislé od kategorie tohoto podniku. Průměrné ceny za oběd v podniku na úrovni II-III cenové kategorie se pohybují od 80-250 Sk bez nápojů (pivo 12 - 25-35 Sk, nealko 3dcl - 15-25 Sk, káva 15-25 Sk).
Hotely
Ceny ubytování jsou srovnatelné s cenami v ČR. Upozorňujeme na skutečnost, že občané ČR mohou v různých ubytovacích zařízeních platit rozdílné ceny od občanů SR. V praxi existují zařízení, kde:
a) občané ČR platí stejné ceny jako občané SR;
b) mají pro občany ČR ceny rozdílné od ostatních cizinců (20-25 % vyšší než občané SR)
c) občané ČR platí jako ostatní cizinci.
Je plně v pravomoci ubytovacích zařízení, jaké ceny stanoví. Doporučujeme proto předem kontaktovat vybraná ubytovací zařízení (zvláště soukromá) a dohodnout ceny i způsob platby. V případě organizované turistiky se problémy s úhradami nepředpokládají.
Slovensko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz