spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Rusko <<V případě cest do RF při použití motorového vozidla doporučujeme řidičům vlastnit mezinárodní řidičský průkaz nebo překlad českého ŘP do ruského jazyka. Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá, aby byl řidič vybaven plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání spolu s příslušnou poznámkou, že vozidlo může být vyvezeno do zahraničí. Všechny dokumenty doporučujeme opatřit překladem do ruského jazyka a překlad ověřit nejlépe diplomatickou misí RF v ČR. Považujeme za nezbytné, aby bylo motorové vozidlo pojištěno příslušnou pojistkou s mezinárodní působností. V této souvislosti upozorňujeme, že tzv. ”zelená karta” pro území RF neplatí.
Občané České republiky potřebují pro vstup na území Ruské federace ode dne 29. 5. 2000 vízum, a to po vypovězení bezvízové dohody platné od roku 1995. Ruská strana oznámila uvedenou skutečnost nótou Ministerstva zahraničních věcí ze dne 23. 5. 2000 jako reciproční krok po vypovězení výše uvedené dohody českou stranou. Občané České republiky, kteří přijeli do Ruské federace do 29. 5. 2000 a odjedou do 30 dnů ode dne příjezdu do Ruské federace, vyjíždějí z jejího území v souladu s vypovězenou bezvízovou dohodou ze dne 7. 12. 1994 bez víza RF. V případě dlouhodobého pobytu na území RF, např. za výdělečným účelem, musí být i nadále při vstupu na území RF vybaveni platným ruským vízem.

O výdej ruského víza mohou občané České republiky požádat na diplomatických misích RF ( v ČR to jsou Velvyslanectví RF v Praze nebo generální konzuláty RF v Brně či Karlových Varech ). Výdej ruského víza je však těmito misemi uskutečňován pouze na základě voucheru nebo pozvání, které je ověřeno departamentem konzulární služby MZV RF nebo místně příslušnými orgány ruské pasové policie, tzv. OVIRy.

Druhy vydávaných víz a podmínky jejich vydání:

1) služební vízum - vydává se na tři dny až na jeden rok. Zvoucí subjekt (státní či nestátní) se obrátí na konzulární správu MZV RF v Moskvě či Sankt-Petěrburgu nebo na pobočku v příslušném regionu se žádostí o vyřízení víza. Přiloží se vyplněný formulář a potvrzení o zaplacení správního poplatku bankovním převodem. Pobočka buď vystaví pozvání, které zvoucí subjekt doručí zvané osobě, nebo pobočka zašle telex se souhlasem přímo na příslušný zastupitelský úřad. Poté žadatel formálně požádá o udělení víza.
Do této kategorie spadají též zatím i víza pro řidiče kamiónu, posádky letadel a vlakové čety. Na základě dočasného opatření, platného jen do 30. 6. 2000 jsou udělována na základě doporučujícího dopisu sdružení ČESMAD, resp. ČSA či Ministerstva dopravy.

2) turistické vízum - obvykle se uděluje na dobu do 14 dnů, v odůvodněných případech (je-li plánovaný program delší) se vízum udělí na dobu do 30 dnů. Předkládá se voucher české turistické firmy a “Potvrzení ruské cestovní kanceláře o přijetí zahraničního turisty”.

3) vízum k individuální cestě nebo soukromé návštěvě příbuzných a známých - je možno udělit na základě pozvání od fyzické osoby, kdy zvoucí osoba se obrátí na OVIR (orgány cizinecké policie RF), kde obdrží příslušný formulář pozvání. Toto vízum se uděluje k pobytu do 90 dnů s možností využití během jednoho roku a platí k jednomu vstupu.

4) tranzitní vízum - podmínkou je vízum cílové země a rezervace letu či jiného způsobu přepravy. Tranzitní vízum je buď jednosměrné nebo obousměrné. Doba tranzitu se posuzuje s ohledem na vzdálenost a způsob přepravy.

Vyřízení pozvání na území Ruské federace trvá tři dny v případě víza se dvěma vstupy, resp. 21 dnů v případě víza s mnohonásobným vstupem.

V případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu ČR na území RF musí občan ČR požádat o vydání výjezdního víza. Opatření výjezdních víz je proces zdlouhavý a poměrně drahý. Uvedené vízum se vydává na konzulárním postu letiště Šeremeťjevo II. v Moskvě nebo v pobočkách konzulární správy MZV RF po RF. Za výdej uvedeného víza RF na letišti Šeremeťjevo II. v Moskvě se platí 165,- USD. Dle sdělení pracovníka pasového oddělení konzulární správy MZV RF ze dne 13. 6. 2000 bylo rozhodnuto, že občané ČR budou platit za vydání výjezdního víza 24,- USD.

Podle zákona o pobytu cizinců na území RF je bezpodmínečně nutné, aby cizinec při pobytu nad 3 pracovní dny byl registrován a to následovně:

- registraci bydlícím v ubytovacích zařízeních provádějí administrace těchto hotelů, ubytoven, hostelů
- cizinci ubytovaní v soukromí jsou povinni provést registraci na místně příslušných odděleních pasové policie RF, tzv. OVIR
- registrace dlouhodobých pobytů jsou prováděny odděleními OVIR, které jsou přímo předurčeny pro registrování cizinců dle místa jejich dlouhodobého pobytu v RF.

V případě cest do RF při použití motorového vozidla doporučujeme řidičům vlastnit mezinárodní řidičský průkaz nebo překlad českého ŘP do ruského jazyka. Pokud řidič používá k cestě vozidlo, jehož není vlastníkem, právní řád RF v tomto případě ukládá, aby byl řidič vybaven plnou mocí majitele vozidla k jeho užívání spolu s příslušnou poznámkou, že vozidlo může být vyvezeno do zahraničí. Všechny dokumenty doporučujeme opatřit překladem do ruského jazyka a překlad ověřit nejlépe diplomatickou misí RF v ČR. Považujeme za nezbytné, aby bylo motorové vozidlo pojištěno příslušnou pojistkou s mezinárodní působností. V této souvislosti upozorňujeme, že tzv. “zelená karta” pro území RF neplatí.1.Dovoz valuty

V souvislosti s nařízením Státního celního výboru RF č. 01-99/300 “O některých opatřeních sloužících k realizaci celní kontroly s důrazem na dodržování stanovených pravidel vývozu valuty fyzickými osobami - nerezidenty” ze dne 2. 3. 2000 mohou fyzické osoby - nerezidenti na území RF dovézt valutu v neomezeném množství. Písemné deklarování dovezené valuty se provádí na základě dobrovolnosti fyzické osoby a to zejména v případě, že bude deklarovanou valutu nebo její část (v sumě nad 1500,- USD) později z území RF vyvážet. Deklarování se provádí do osobní celní deklarace, která zároveň slouží jako doklad potvrzující dovoz valuty na území RF.
Dalším dokladem, který dokazuje dovoz valuty na území RF, je potvrzení TC- 28, které je celní úředník povinen vystavit každé fyzické osobě v případě, že při vstupu na území RF deklaruje částku převyšující ekvivalent 10 000,- USD. Na požádání může potvrzení TC - 28 celní úředník vystavit i v případě, že dovezené množství valuty výše uvedenou sumu nepřevyšuje.

2.Vývoz valuty

Fyzické osoby - nerezidenti (t. j.: fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na území Ruské federace, právnické osoby založené a se sídlem mimo území Ruské federace, cizí diplomatická a jiná oficiální zastupení atd. ) mohou z území RF vyvézt valutu v sumě nepřevyšující množství valuty na území Ruské federace dříve dovezené, převedené či odeslané. Potvrzením o dovozu valuty na území Ruské federace fyzickou osobou - nerezidentem se ozumí dokument vydaný ve stanoveném režimu celním orgánem RF při bezprostředním odvozu valuty.

Při vývozu valuty v sumě převyšující ekvivalent 1 500 USD je fyzická osoba povinna zaznamenat (deklarovat) tuto sumu do osobní celní deklarace, kterou spolu s dokumenty potvrzujícími dovoz či bankovní převod uvedené sumy předkládá celním orgánům RF.

Dokumenty, které potvrzují dovoz valuty na území RF
- celní deklarace forma T-6 (pozdější vývoz se povoluje do doby jednoho roku od vydání této deklarace)
- potvrzení TC - 28 (při dovozu do RF valuty v množství rovnému ekvivalentu 10 000USD a více ve všech případech, dále na základě žádosti fyzické osoby při množství valuty nepřevyšující 10 000USD)
- potvrzení č. 0406007, které je:
- podmínkou pro vývoz valuty z RF fyzickou osobou-nerezidentem, která jím byla konvertována z rublů nebo vyzvednuta z účtu ve zplnomocněné bance. Vývoz se povoluje do dvou let od vystavení potvrzení.

- podmínkou pro vývoz valuty z RF fyzickou osobou-nerezidentem, která jím byla dříve dovezena do RF a uložena na jeho valutový účet ve zplnomocněné bance na základě celní deklarace potvrzující její dovezení (převzato z prostředků dovezených ze zahraničí)

- podmínkou pro vývoz vaĺuty z RF fyzickou osobou-nerezidentem, která mu byla dříve do RFpřevezena bez zřízení valutového účtu nebo později na tento účet ve zplnomocněné bance převedena (převzato z prostředků převedených ze zahraničí)

- podmínkou pro vývoz valuty z teritoria RF fyzickou osobou-nerezidentem, která mu byla vyplacena k úhradě služebních výdajů v zahraničí

Při vývozu vatuty fyzickými osobami-nerezidenty jiné valuty, než která byla dříve na území RF dovezena či převedena se celnímu orgánu předkládá spolu s dokumenty potvrzujícími dovoz této valuty do RF(T-6, TC-28 či potvrzení č. č. 0406007) o převedení této valuty do RF předkládá ještě další potvrzení č. 0406007, které potvrzuje konvertaci dovezené či převedené valuty na tu valutu, kterou fyzická osoba-nerezident aktuálně vyváží.Fyzické osoby mohou bez omezení vyvážet z RF kreditní a platební karty. Bez omezení mohou také vyvážet cestovní šeky v cizí měně, kdy podmínkou pro vývoz je potvrzení č. 0406007, vydané zplnomocněnou bankou RF.

Vývoz valuty z RF, která byla dříve do RF přivezena z Běloruské republiky, se uskutečňuje na základě potvrzení č. 0406007, které bylo vydáno zplnomocněnou bankou Běloruské republiky, nebo osobní celní deklarace, v níž je dřívější dovoz valuty na území Běloruské republiky potvrzen běloruskými celními orgány.

Potvrzení TC-21 se vydává celními orgány RF v případě dočasné deponace částky při jejím vývozu z území RF fyzickou osobou-nerezidentem, která nepředloží celní deklaraci T-6 nebo potvrzení TC-28 vydávaných při dovozu valuty na území RF nebo potvrzení č. 0406007 v případě nemožnosti okamžitého návratu valuty na území RF. takto deponovaná valuty zůstává v držení celních orgánů dva měsíce. Do vypršení dvouměsíční lhůty může být valuta vrácena osobě, které bylo toto potvrzení vydáno nebo osobě zvlášť zplnomocněné. Po uplynutí dvouměsíční lhůty se valuta v souladu s federálními zákony RF srává majetkem RF.

V případě, že bude u fyzické osoby - nerezidenta objevena při celní kontrole nebo bezpečnostní kontrole nedeklarovaná valuta, bude označena za nelegálně vyváženou a její majitel se v souvislosti s narušením celních a devizových předpisů RF vystavuje sankcím ze strany celních orgánů, které ve většině případů končí konfiskací nelegálně vyvážené valuty.

Doporučujeme proto našim občanům zvláště peněžní sumy vždy řádně deklarovat a to jak při příjezdu do RF, tak i při odjezdu z RF. Nedeklarované částky peněz zpravidla podléhají konfiskaci.
Obzvláštní pozornost musí turisté věnovat vývozu starožitností, historických zbraní, literatury a jiných uměleckých předmětů. V těchto případech je nutné předložit na hraničních přechodech RF povolení k vývozu těchto předmětů vydané Ministerstvem kultury RF. Při dovozu zvířat na území RF je nutné předložit potvrzení o jejich příslušném očkování a vyhovujícím zdravotním stavu. To samé platí při jejich vývozu z RF. Obě potvrzení je vhodné mít opatřené překladem do ruského jazyka. Na nákup a vývoz zbraní r RF je nutné povolení MV RF.Dne 2. 12. 1997 vstoupil v platnost “Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti doustranných smluv a dohod ve vztazích mezi ČR a RF”. Mezi smlouvy a dohody, které v souladu s čl. 2 Protokolu pozbyly platnosti dnem vstupu v platnost uvedeného Protokolu, byla zařazena též “Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a zdravotnického průmyslu” podepsaná v Praze dne 26.9.1980.
Počínaje dnem 3.12.1997 obě strany plnily ustanovení o poskytování bezplatné zdravotní péče, avšak bez právního titulu.
Dne 27.4.1999 obeslal finanční odbor MZ ČR všechny referáty zdravotnictví a záchranné služby dopisem, v němž sdělil, že od 1. 5. 1999 je všem občanům RF veškerá zdravotní péče poskytována pouze za úhradu. Ruská strana recipročně od 1. 6. 1999 začala uplatňovat placení lékařské péče na poliklinice UPDK pro pracovníky ZÚ ČR v Moskvě a jejich rodinné příslušníky v hotovosti. Uvedené se dotýká i občanů ČR při jejich krátkodobých cestách do RF

Po vstupu v platnost 1. 1. 2000 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR ruská strana formou nóty informovala o svém recipročním kroku v oblasti povinného zdravotního pojištění. Z textu nóty vyplynulo, že od 1. 3. 2000 občané České republiky, kteří žádají o udělení ruského víza musí být zdravotně pojištěni na celou dobu pobytu na území Ruské federace nebo musí mít písemnou garanci o úhradě léčebných nákladů spojených s pobytem v RF zvoucími fyckými nebo právnickými osobami.
Povinnost být při pobytu na území Ruské federace zdravotně pojištěn se nevztahuje na ty cizince (tzn. občany České republiky), kteří splňují podmínky, vyplývající z Nařízení o zdravotním pojištění cizinců, kteří se dočasně nacházejí na území Ruské federace, které bylo utvrzeno nařízením vlády RF č. 1488 ze dne 11. prosince 1998. Jedná se o tyto kategorie osob:

- cizinci, kteří pobývají na území RF souhrnně déle než 183 dnů v kalendářním roce (jedná se zejména o cizince, kteří mají povolen trvalý pobyt na území RF nebo představitele firem, studenty a ostatní osoby, které předloží na hraničním přechodu vízum RF s platností déle než 6 měsíců);
- cizinci, držitelé diplomatických a služebních pasů, kteří se nacházejí na území RF v souvislosti s jejich služebním přidělením na diplomatických, konzulárních misích nebo pracovníci mezinárodních organizacích, kteřé jsou řádně akreditovány u MZV RF;
- cizinci, kteří přijíždějí do RF jako členové oficiálních delegací.
- cizinci, držitelé diplomatických a služebních pasů, kteří přijíždějí za služebním účelem k akreditovaným držitelům diplomatických nebo služebních pasů do RF.

Doklad o zdravotním pojištění v souvislosti s nótou MZV RF nebude požadován od občanů ČR, kteří žádají o udělení víza RF či překonávají hranice RF také v případě, že budou vybaveni písemným potvrzením zvoucích právnických nebo fyzických osob o úhradě všech nákladů vzniklých v souvislosti s poskytnutím lékařských služeb.
Ti občané ČR, kteří nesplňují žádnou z výše uvedených výjimek, musí být dokladem o zdravotním pojištění vybaveni. Upozorňujeme, že ruskými konzulárními úřady či pohraničními orgány budou přijímany pouze takové doklady o zdravotním pojištění, které jsou vydávány ruskými licenzovanými pojišťovacími ústavy nebo zahraničními pojišťovacími institucemi, které s nimi či asistenčními službami v předmětné záležitosti uzavřely příslušné smlouvy.
Na základě informací jednoho z největších pojišťovacích subjektů RF Ingosstrach, má tato instituce na území ČR příslušné smlouvy např. s Evropskou cestovní pojišťovnou a.s., Wintertour Pojišťovna a.s., nebo ELVIA Česká republika a.s., kde se občan ČR, jedoucí do RF, může v souladu s výše uvedeným bez problémů pojistit.


Důležitá telefonní čísla

přivolání požárníků: 01
přivolání policie: 02
záchranná služba a první pomoc: 03
hlášení úniku plynu: 04
Služby v Ruské federaci mají stoupající úroveň a zejména ve velkých městech jsou zahraniční turisté obsluhováni již v slušném standardu. Jedná se zejména o kadeřnické, poštovní, bankovní, poradenské a konzultační služby. Je však třeba počítat se zvýšenými finančními náklady. Neustále je rozšiřována a zkvalitňována síť čerpacích stanic, služby motoristům a to zejména na hlavních silničních tazích, jako jsou Brest - Moskva, Moskva - Ufa, Moskva - Sankt Peterburg, Sankt Peterburg - Tallinn a Sankt Peterburg - Vyborg. Pohonných hmot je dostatek a to jak benzínu (bezolovnatého), tak nafty. Ceny však zvolna stoupají a v tomto období dosahují např. za Ba - 95 hodnoty 7,30 RUR za jeden litr:

Kurz ruského rublu (RUR) k USD osciluje v současné době v rozmezí od 28 do 28,20 RUR/USD a lze jen těžko odhadnout jeho hodnotu během turistické sezóny.

Ubytování v RF a zvláště v moskevských a petrohradských hotelích je drahé a je nutno počítat s poplatkem za noc v hotelích se standardním vybavením v rozmezí od 150 do 300 USD. Doporučujeme proto využívat služeb Českého domu při Velvyslanecví ČR v Moskvě, který nabízí 15 jednolůžkových pokojů v ceně 80 USD/noc, 51 dvoulůžkových pokojů á 100 USD/noc a 2 apartmány v ceně 130 USD/noc. Využít služeb Českého domu je vhodné i z bezpečnostního hlediska.

Pro informaci uvádíme i orientační ceny některých základních druhů potravin:
chléb od 6 do 18 RUR
1 kg běžného salámu do 87 RUR
1 l mléka do 18 RUR
1 kg kávy do 320RUR
1 kg vepřového masa do 150RUR
1 kg másla do 80 RUR
1 kg jablek do 46 RUR
1 kg banánů do 30 RUR
1 kg pomerančů do 27 RUR
1 kg mrkve do 8 RUR
1 kg zelí do 12 RUR


Základní potraviny jsou v RF běžně ke koupi, doporučujeme však kupovat a konzumovat pouze balené produkty či řádně ošetřenou zeleninu a ovoce. Zásadně nedoporučujeme kupovat u prodejních stánků alkoholické nápoje. V mnohých případech se jedná o pokoutně vyrobený alkohol s velmi nepříjemnými účinky na zdraví.
Bezpečnostní situace v zemi zůstává nadále neutěšenou, proto doporučujeme nevyhledávat náhodné známosti, chodit spíše ve skupinách a nedávat okázale najevo, že se jedná o cizince. Při jakýchkoliv konfliktech ihned uvědomit místní policii a konzulární oddělení ZÚ Moskva.
Rusko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz