spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Německo <<
Pro vstup občanů České republiky na území SRN je vyžadován cestovní pas ČR, jehož platnost nesmí být kratší než 4 měsíce ode dne vstupu.
Pro cesty motorovým vozidlem je požadován platný český řidičský průkaz obsahující třídu mot.vozidla, které cestující řídí, a český technický průkaz od mot.vozidla a zelenou kartu.
Platí bezvízová dohoda na dobu 90 dnů. V souladu s Schengenskou dohodou může být od občanů ČR při vstupu požadováno zdůvodnění jejich cesty a pobytu v SRN. V případech pochybností je německá pohraniční kontrola oprávněna požadovat další potřebné doklady k prokázání důvodu vstupu na území SRN.

Občané ČR, jakož i občané dalších států, které nejsou členy Schengenské dohody, musí prokázat dostatek finančních prostředků k zajištění svého pobytu v SRN, nákladů na zpáteční cestu nebo průjezd do třetí země. Denní limit není stanoven, policejní úředníci požadují prokázat obvykle 25 až 50,- euro. K prokázání finančních prostředků lze použít kromě hotovosti také cestovní šeky, kreditní karty, Eurošeky apod.
Existuje tzv. ubytovací ohlašovací povinnost, kdy se občané ČR prokazují předložením cestovního pasu v hotelu nebo v ubytovacím zařízení. Při ubytování v soukromí platí tzv. všeobecná ohlašovací povinnost, což znamená povinnost ohlásit se během jednoho týdne u příslušného úřadu /zpravidla přihlašovacího úřadu - Einwohnermeldeamt/
Přihlašovací povinnost může být v jednotlivých spolkových zemích různě upravena, proto doporučujeme vždy si věc v místě pobytu ověřit. Za osoby ubytované v ubytovacích zařízeních ji plní ubytovatel. Jinak je třeba ji splnit u přihlašovacího úřadu podle místa pobytu přihlašovaného.


Do SRN lze bezcelně dovážet předměty, potraviny a nápoje přiměřeně délce a charakteru cesty. Předměty osobní potřeby, tj. fotoaparáty, kamery, filmy, cestovní psací stroje, přenosná rádia apod., lze dovézt bez proclení, pokud budou vyvezeny zpět.

Do SRN lze bezcelně dovézt maximálně:

200 ks cigaret nebo 100 doutníčků /Zigarillos/ nebo 50 ks doutníků nebo 250 g tabáku /nebo alikvótní počet uvedeného zboží/
1 l lihovin s obsahem více než 22 procent alkoholu nebo 2 l lihovin s obsahem méně než 22 procent alkoholu nebo 2 l šumivého vína /nebo alikvótní počet uvedeného zboží/
2 l vína
500 g pražené kávy nebo 200 g rozpustné kávy
50 g parfému a 0,25 l toaletní vody
léky pro osobní potřebu
ostatní zboží do celkové hodnoty 175,- euro.

Zlaté slitiny a pláty v nezpracovaném stavu podléhají clu. Výjimka platí pro zboží dovážené z Polska nebo České republiky po souši nebo po moři, a to od l.l.1999 do výše 100,- euro.
Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou dovážet pouze osoby starší 17 let, kávu pak osoby starší 15 let. Osvobození od cla platí pouze pro zboží uložené v osobních zavazadlech cestujícího.
Dovoz domácích zvířat je omezen počtem tří zvířat. Vyžaduje se předložení potvrzení o očkování proti vzteklině, které bylo provedeno alespoň 30 dní před cestou a nesmí být starší než 12 měsíců. Řádné očkování se prokazuje mezinárodním očkovacím průkazem nebo potvrzením od zvěrolékaře, doplněné ověřeným překladem do němčiny.

Od roku 1998 je kontrolována finanční hotovost cestujících. Cestující je povinen přihlásit platební prostředky od částky 15.000,- euro, které dováží do SRN a doložit, odkud pocházejí, kdo s nimi smí disponovat a k jakému účelu budou použity. Platebními prostředky se rozumí finanční hotovost, cenné věci jako směnky, šeky, cenné papíry, drahé kovy a šperky.
Nadále trvá, že finanční zabezpečení je možno prokázat na Velvyslanectví SRN v Praze doložením finanční nezávislosti či předložením prohlášení o převzetí závazků. Doporučuje se, aby podpisy na předkládaných dokladech byly ověřeny buď místním českým úřadem nebo notářem.
Brána je v úvahu i existence pojištění např. "Carnet de tourist". Na hranicích či ve vnitrozemí SRN se zajištění dostatečných finančních prostředků na cestu, pobyt a vycestování prokazuje zpravidla hotovostí či cestovními šeky.
Mezi ČR a SRN neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče. První pomoc a následná lékařská péče je poskytována bez problému v závislosti na zdravotním stavu postiženého. Uhrazení nákladů je poté vyžadováno obvyklým způsobem, tj. vystavením faktury. Separátně se účtují náklady na poskytnutou první pomoc.

Náklady na léčení jsou v SRN značně vysoké. Doporučuje se před cestou sjednat v ČR zejména havarijní pojištění, resp. připojištění, a to pojištění léčebných nákladů pro pobyt v zahraničí.

Důležitá telefonní čísla /platí ve většině spolkových zemí/:

záchranná služba, policie 110 hasiči, první pomoc 112
Bezpečnostní situace SRN nevybočuje ze standardu západní Evropy. Je samozřejmě třeba, aby občané ČR respektovali skutečnost, že při pobytu v SRN se nacházejí pod jurisdikcí německého státu a v případě porušení německého právního řádu nesou právní následky za své jednání ve smyslu rozhodnutí příslušných nezávislých justičních, resp. i správních orgánů SRN.
Tyto orgány se při posuzování věci a rozhodnutí o sankci řídí pouze platným právním řádem a zastupitelské úřady ČR nemají možnost je při něm ovlivňovat.
Upozorňujeme na zpřísněné kontroly všech typů motorových vozidel přijíždějících z ČR a doporučujeme věnovat maximální pozornost jejich technickému stavu. Zvýšený počet kontrol byl zaznamenán zejména v Bádensko-Virtembersku a Bavorsku. V případě zjištění závažné technické závady na mot. vozidle, uloží německá policie pokutu a žádá provedení opravy v SRN, event. činí další opatření, která zabrání pokračování v jízdě /zabavení tabulek SPZ, OTP apod./.
V SRN je důsledně kontrolován technický stav vozidel a řada silničních úseků, včetně dálnic, je pod stálou radarovou kontrolou. V případě dopravní kontroly nebo dopravní nehody je třeba respektovat pokyny německé dopravní policie.

Za nedovolenou výrobu, držení, užívání omamných a psychotropních látek a jedů a šíření toxikomanie hrozí uložení peněžitého trestu a nebo trest odnětí svobody. Trestní právo týkající se oblasti drogové problematiky se v jednotlivých spolkových zemích v některých aspektech liší.
Německo <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz