spolujízda / autostop - logo
Tricka s potiskem
   

Bělorusko <<


Dne 28. dubna 2000 byla českou stranou vypovězena dohoda o bezvízovém režimu při krátkodobých cestách. Mezi Českou republikou a Beloruskou republikou začal vízový režim platit ode dne 29. května 2000. Ke vstupu na území BLR resp. na území ČR je tedy kromě platného pasu zapotřebí vstupní vízum.Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí Běloruska ZÚ Minsk sdělil, že budou zavedeny reciproční ceny víz a požádala o zvýhodněné sazby (de facto poloviční) proti našim standardním. Ještě nyní lze očekávat drobné úpravy.
Návštěvní vízum se uděluje na základě pozvání, která jsou udělována ve stanoveném pořádku prostřednictvím oddělení pasové a vízové služby Ministerstva vnitra Běloruské republiky, nebo žádosti občana Běloruské republiky, která bude ověřena ve stanoveném pořádku na konzulárním oddělení Běloruské republiky.
Návštěvní vízum se uděluje na dobu, která je uvedena v pozvání, ale ne více než na 90 dnů.
Vícekrátné vízum na dobu 1 roku se uděluje cizím občanům a členům jejich rodin (manžel, manželka, děti do 18 let), kteří mají blízké příbuzné — občany Běloruské republiky, (rodiče, sourozenci, manžel, manželka, děti, babička, dědeček), při předložení odpovídajícího pozvání, které je vystaveno v odděleních pasově-vízové služby Ministerstva vnitra Běloruské republiky.
Služební vízum se uděluje na základě pozvání právnických osob Běloruské republiky nezávisle na jejich právní subjektivitě. (Zastupitelství zahraničních firem, bank atd.)Pozvání se vystavuje na firemním papíru zvoucí organizace s uvedením rekvizit a registračního čísla, s razítkem firmy a podpisem vedoucího. V pozvání musí být uvedeno: příjmení, jméno, rok narození, číslo pasu, občanství, funkce, konkrétní účel a doba návštěvy zvané osoby a také závazky zvoucí strany k zabezpečení dodržování pravidel pobytu a registrace cizinců na území Běloruské republiky. Na konzulárních odděleních se předkládá k úřednímu řízení originál pozvání nebo i pozvání, které bylo předáno faxem nebo telexem. Služební vízum se uděluje na dobu do 90 dnů.
Vícekrátné služební vízum se uděluje na dobu do 1 roku. Vystavuje se pro vedení a pracovníky zastoupení zahraničních firem, bank, zakladatele a vedoucí společných zahraničních podniků a pro členy jejich rodin a také pro vedoucí pracovníky zahraničních firem, které mají svá zastoupení v Běloruské republice. Kromě toho, vícekrátné služební vízum může být uděleno na žádost běloruských ministerstev a odborů, oblastních výkonných výborů a Minského městského výkonného výboru, nebo na žádost právnických osob Běloruské republiky, ve stanoveném pořádku s migračním výborem při Ministerstvu práce Běloruské republiky.
Pracovní vízum se uděluje cizím občanům, kteří přijeli do Běloruské republiky, aby pracovali podle individuálních pracovních smluv nebo dohod, které uzavřeli se subjekty běloruského hospodářství, které jsou oficiálně zaregistrovány v Běloruské republice a mají licenci Státní migrační služby Ministerstva práce Běloruské republiky na zaměstnávání zahraniční pracovní síly v Běloruské republice. Základem pro přijetí rozhodnutí o výdeji pracovního víza je písemná žádost podaná na MZV Běloruské republiky podnikem-zaměstnavatelem, podepsána vedoucím a odsouhlasená Státní migrační službou Ministerstva práce Běloruské republiky. Žádost musí obsahovat: příjmení, jméno, datum, měsíc a rok narození zahraničního pracovníka, jeho občanství, povolání, číslo pasu, datum výdeje licence Státní migrační služby a její číslo, dobu a počet vjezdů-výjezdů. K žádosti se přikládá kopie licence Státní migrační služby na zaměstnávání zahraniční pracovní síly v Běloruské republice. O výdeji pracovního víza rozhoduje konzulární odbor MZV Běloruska v termínu do jednoho měsíce ode dne podání dokladů. Pracovní vízum je zpravidla vícekrátné a přiděluje se na dobu odpovídající uzavřené smlouvě, ale maximálně na jeden rok.
Pracovní vízum se neuděluje:
a) cizím občanům, kteří přijíždějí do Běloruské republiky jako pracovníci zahraničních zastoupení (Vídeňská konvence);
b) sloužícím kultu, kteří přijíždějí do Běloruské republiky na pozvání náboženských organizací;
c) cizím občanům, kteří mají statut uprchlíka, nebo kteří podali žádost o přidělení statutu uprchlíka a dostali povolení na přechodný pobyt v Běloruské republice;
d) vědeckým a kulturním pracovníkům, kteří pracují na území Běloruské republiky na úřadech a organizacích v souladu s mezivládními smlouvami;
e) studentům, kteří přijíždějí do Běloruské republiky za účelem získání praxe nebo na studium;
f) lektorům, instruktorům a konzultantům, kteří jsou pozváni na lektorát a na jinou práci na vysokých školách bez uzavření individuální pracovní smlouvy;
g) cizím občanům, kteří byli vysláni na práci do vedoucích funkcí společných podniků nebo zahraničních podniků.

Studijní vízum se uděluje cizím občanům, kteří přijeli do Běloruské republiky studovat na středních, středních speciálních a vysokých školách všech forem vlastnictví a odborové podřízenosti jako studující, studenti, aspiranti, praktikanti a také pro studium běloruského (ruského) jazyka na dobu 3 měsíců a více. Zahraniční studující mohou přijíždět do Běloruské republiky na základě mezivládních smluv a také na základě individuelních dohod se školami, které mohou být uzavřeny na jeden studijní rok nebo na celou dobu studia.
Základem pro výdej studijního víza je:
a) originál pozvání Ministerstva školství a vědy Běloruské republiky, originál pozvání Běloruské státní univerzity — pro cizí studující, kteří přijíždí prostřednictvím mezivládních smluv;
b) originál pozvání školy, ověřený na Ministerstvu školství a vědy Běloruské republiky nebo určeném orgánu státní správy — pro cizí studující, kteří uzavřeli individuální smlouvy se školami.
Studijní vízum je jednokrátné, jestli jinak není uvedeno v pozvání.

Vjezd na území Běloruské republiky na trvalý pobyt se povoluje na základě víz, která mohou být vystavena jenom podle předpisů MZV Běloruské republiky v souladu s příslušným rozhodnutí orgánů Ministerstva vnitra BY.

Ze zákona je nutné přihlásit se k pobytu na místním oddělení milice do 72 hodin po překročení státní hranice BLR. Ve skutečnosti je nutné se přihlásit do třetího pracovního dne pobytu. Pokud cestující do BLR využije hotelových služeb, splní ubytovatel přihlašovací povinnost automaticky.Povinná výměna valut není v BY zavedena. Každý cizinec je povinen při překračování hranic Běloruska vyplnit běloruské celní prohlášení. S ohledem na zkušenosti ZÚ upozorňuje, že je třeba vždy uvádět sumu dovážené zahraniční měny, zvláště pak volně směnitelné. Orgány celní kontroly věnují kontrole této okolnosti zvláštní pozornost a v případě vyššího vývozu než je zaznamenán ve vstupním celním prohlášení jsou přebývající valuty bez náhrady odebrány.

Částku do 500 USD na osobu je možno vyvézt i přivést bez potvrzení o nákupu (banka, směnárna, celní prohlášení o dovozu). Na základě jednání států - účastníků Celního svazu Ruska, BLR, Kazachstánu, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu ve dnech 22. - 25. května 2000 - budou běloruští občané oprávněni vyvézt či dovést částku 1500 USD na osobu bez potvrzení o legálním nákupu (stejně jako občané RF). Při vývozu uměleckých předmětů z BLR je nutné obdržet povolení MK BLR, které je vystaveno na základě znaleckého posudku. Samozřejmě je nutno zaplatit clo. Povolení dovozu a vývozu zbraní řeší výlučně Ministerstvo zahraničí Běloruska, nikoliv ZÚ jako u nás.
Suroviny jako dříví, ropa, hnojiva, potraviny atp. mohou být vyvezena pouze na základě povolení odpovědného ministerstva. Rovněžu řady dalších produkce Běloruska jsou složitější vývozní podmínky.

Do Běloruska je povolen dovoz předmětů osobní spotřeby a jiného zboží (po zaplacení cla). Je zakázán dovoz zbraní a střeliva (pokud nejsou na zbrojní pas + nutný předem souhlas), narkotických a psychotropních látek, zařízení pro kouření opia a hašiše, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruské republiky.
Bezcelně je možné dovést potraviny, 1,5 l alkoholu a 2l vína na osobu. Zboží nad tyto normy podléhají clu ve výše 15% jeho ceny. Osobám do 21 let je dovoz vína a alkoholu zakázán.

Je zakázán vývoz zbraní a střeliva (pokud nemá majitel zbrojní pas), narkotických a psychotropních látek, tiskových a audiovizuálních materiálů nebo jiných nosičů s pornografickým obsahem a s informacemi, které mohou poškodit zájmy Běloruské republiky. Dále je zakázán vývoz zrušených cenných papírů, uměleckých předmětů a předmětů antikvární hodnoty, rostlin a živočichů zapsaných do Červené knihy BLR a dalších předmětů zakázaných k vývozu zákonodárstvím BLR.
Je také zakázán vývoz sociálně významného spotřebního zboží jako šicích, strojů, ledniček a mrazniček, spotřební elektro-techniky (s výjimkou předmětů určených pro vlastní spotřebu).
Je dovoleno vyvést (na osobu) :
1,5 l alkoholu a 2 l vína,
200 kusů cigaret nebo stejné množství tabáku, 50 gr. voňavky,
200 g černého nebo červeného kaviáru. Osobám do 21 let je zakázán vývoz alkoholu a dětem do 16 let vývoz tabákových výrobků a tabáku.
Je zakázán vývoz drahých kamenů a výrobků ze zlata nebo jejich zlomků bez oficiálního puncu.
Vývoz omamných látek a drog nebo jejich polotovarů (např. “maková řezanka” nebo sušené makovice) je přísně zakázán v jakémkoliv množství. V případě nalezení se jedná o přitěžující okolnost, což sebou nese zpřísnění trestu. Případné dopadení při rozšiřování drog je pokládáno za těžký kriminální čin.


Bělorusko není členem pojišťovací soustavy “zelená karta”. Doporučuje se proto zvláštní připojištění v ČR nebo kancelářích pojišťovny “BELINGOSSTRACH” na hranicích. Počínaje 1.7.1999 bude zavedeno částečné povinné pojištění automobilů.


Celostátní telefonní číslo záchranné služby a služby první pomoci - 03
Volací číslo policie (milice) - 02
požární ochrana - 01
Zdravotní ošetření je pro české občany v plném rozsahu placené.Bělorusko je v zásadě policejním státem. Z toho ale vyplývá, že šance stát se obětí obecné kriminální činnosti je relativně nízká. Při cestování automobilem je nutno počítat s velkým počtem policejních hlídek, které (většinou nikoliv otevřeně) očekávají úplatek, místo pokuty.

Časový rozdíl mezi Prahou/Varšavou a Minskem je 1 hodina. Platí na celém území Běloruské republiky a vstupuje v platnost po překročení bělorusko/polských hranic.

Běloruskem prochází hlavní tranzitní trasa z Polska do Moskvy, jedná se o silnici dálničního typu, kde je ale omezena rychlost na 100 km/h (nákladní auta 80 km/h). Osobní automobily, které jsou zaregistrovány v Běloruské republice mýtné neplatí. Osobní automobily a nákladní bez zaregistrování platí na této trase silniční poplatek, (nákladní podle tonáže).
V poslední době na trase Brest - Minsk vyrostlo několik benzinových stanic s úrovní blížící se ČR. Cena nafty 50.000 BYB (cca 6 Kč), benzinu 92 okt. 61.000 BYB, benzinu 95 okt. 91.000 BYB. Nejčastěji používaná je cca 10 km od hranic, bezprostředně za Brestem, čerpací stanice LUKOIL, kde je možné platit pohonné hmoty i v USD resp. i v DEM.
Servisní stanice:
FORD - Minsk, ul. Gurského 11a, tel. 2523666
OPEL - Minsk, Šabany, Promyšlennuj per. tel. 2448651
PEUGEOT - Minsk, ul. Sverdlova 23, tel. 2274180
VOLKSWAGEN - Minsk, Sharangovicha 2
MERCEDES - Minsk, Timiryazeva 68
VOLVO - Minsk, Krasnoarmeyskaya 37
Značky Lada a Žiguli: na trase Moskva - Minsk- Brest jsou servisy na kilometrech: 497, 881, 919
Značkové opravny pro zahraniční vozy jsou především v Minsku.

Ubytovací služby nejsou na hlavních trasách skoro vůbec, nebo na velmi nízké úrovni, nelze porovnat s ČR. Kempinkové ubytování není nabízeno. Ubytování v hotelu je možné v Brestu, Kobrin, Baranoviči, Minsk, Borisov, Orša, avšak jen v Brestu a v Minsku je možné najít ubytování na standardní evropské úrovni. Cena 60-120 USD.

Obchodní služby na trase poskytují pouze soukromí podnikatelé ve stáncích, nebo v létě přímo pod širým nebem na odpočívadlech a parkovištích. Cizinci zpravidla tato zařízení nevyužívají.
Kvalita telefonního spojení se blíží naší situaci v 70. letech. Síť GSM začala místy fungovat od 12.04.1999, ale jen pro aparáty zaregistrované v Bělorusku - tedy v dohledné době zde jiné fungovat nebudou.

Bělorusko si zachovává specifiku “sovětského” prostředí pokud jde o jednání na institucích, vč. milice a dopravní milice.
V případě, že nejedete vlastním vozem, ale zapůjčeným od soukromé osoby, musíte mít písemnou plnou moc od majitele, potvrzenou notářem.
Případné dopravní havárie jsou zpravidla řešeny ve prospěch domácích občanů. Významným hlediskem je co řidič udělal nebo neudělal, aby se vyhnul havárii - více než zohlednění hrubého porušení předpisů domácím občanem.
Čekací doba na hraničním přechodu Terespol/Brest není zrovna optimální. Vyskytují se případy u kamionů i několik dnů čekání, u osobních aut je třeba obvykle počítat několik hodin, často i déle.
Na hlavních silničních tazích jsou ve vzdálenosti cca 50 až 60 km od sebe zřízena stanoviště dopravní policie (DAI) s ohraničeným průjezdním režimem (40 km/h, případně i STOP), kde jsou osobní i nákladní vozy namátkově kontrolovány.
Bezpečnostní situace na silnicích se v porovnáním s minulým obdobím zlepšila. Násilí se v současné době vyskytuje méně často i na hlavních silničních tazích jako Brest-Minsk, Minsk-Gomel, Minsk-Vilnius, Minsk-Grodno. V převážné většině jde o nákladní automobily TIR s nákladem. Informace o přepadávání osobních automobilů KO ZÚ Minsk nemá. Doporučuje se chovat skromně, nepředvádět peněženky s tvrdou valutou a to ani uvnitř automobilu stojícího u benzinové pumpy. Zastavení na odpočinek se doporučuje na stanovištích silniční milice DAI. Stravování v místních motorestech a bufetech není cizinci příliš využíváno nejen z bezpečnostních důvodů, ale zejména proto, že není zaručena standardní úroveň hygieny při přípravě jídla a kvalita výchozích surovin.
Bezpečnostní situace ve městech je různá a ne vždy absolutně spolehlivá. Především je třeba dbát na bezpečné uložení peněz a osobních dokladů, zbytečně nepoutat pozornost. Ve velkých městech na hlavních třídách je ale možné se nacházet prakticky bez většího rizika 24 hodin. Nedoporučuje se zastavovat stopařům, ani ženského pohlaví.
V roce 1998 překročilo Bělorusko podle Mezinárodní zdravotnické organizace kritickou hranici rozšíření AIDS.
V roce 1998 byla inflace cca 280%, proto všechny ceny jsou silně orientační, mění se skokově. Prakticky nelze platit v jiné měně než v místní, zpětná výměna na USD je složitá.
Obchody jsou otevřeny od 09.00 často do 20.00, větší obchody i v sobotu a v neděli. Směnárny jsou velmi často i přímo v obchodech. Směna volné měny na ulici je ze zákona trestná.

Pro informaci uvádíme, že lze cestovat do Minsku pravidelnou přímou leteckou linkou Belavia Praha-Minsk, Minsk-Praha každé úterý a sobotu. Každý den jezdí autobusová linka Minsk-Praha, Praha-Minsk. Jezdí rovněž vlak Praha-Moskva a zpět, jeden vagón je přímo do Minsku. O bezpečnosti zavazadel, peněz a dokladů na území Polska je možné úspěšně pochybovat, proto není tato alternativa příliš používaná.

Bělorusko <<
 
© 2002-2022 DIAREK
stopem.dopravit.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 

optimalizace PageRank.cz